3 października, 2018

Publikacje

Posiadamy udokumentowany dorobek publikacyjny w obszarze badania i wprowadzania zmian nie tylko w szkolnictwie wyższym.

  Dr hab. inż. Justyna M. Bugaj: https://www.researchgate.net/profile/Justyna_Bugaj

  Dr hab. Radosław Rybkowski: https://www.researchgate.net/profile/Radoslaw_Rybkowski

  Dr hab. Marek Szarucki: https://www.researchgate.net/profile/Marek_Szarucki

 

 • Bugaj J., (2016), Uniwersyteckie Strategie Rozwoju Zawodowego Nauczycieli Akademickich w Polsce, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Rybkowski R., (2012), Ziemią i pieniędzmi. Początki federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w USA, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Rybkowski R., (2011), Upadek stopni/Stopnie upadku. Problemy amerykańskiego szkolnictwa wyższego, Kraków, Wydawnictwo WAM
 • Szarucki M., G. Menet, Service marketing, value co-creation and customer satisfaction in the airsoft industry: Case of a technology-based firm, “Business, Management and Education”, 16(1), 2018, pp.92-105
 • Bugaj J., M. Szarucki, Czynniki determinujące kreatywne środowisko w uniwersytecie, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH nr 161, 2018, s. 133-145
 • Bugaj J., Szarucki M., (2017), Założenia teoretyczno-metodologiczne budowy modelu restrukturyzacji uczelni publicznej, [w:] red. Jaki A., Rojek T., Zarządzanie restrukturyzacją. Procesy i struktury w obliczu zmian. Wydawnictwo Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s.53-61, ISBN 978-83-65907-00-4
 • Bugaj J., Barczak B., (2017), The restructuring of a higher education institution as an example of strategic change and cooperation in an organisational network, [In:] ed. Jaki A., Rojek T., Contemporary issues and challenges of the organization management process : models, implementation, interrelation. Cracow, Foundation of the Cracow University of Economics, s. 227-238. ISBN 978-83-65173-83-6
 • Szarucki M., Bugaj J. (2016), Metody identyfikacji problemów zarządzania w organizacji – próba typologii. „Zarządzanie i Finanse”, nr 2(2), 2016, s.435-450; ISSN 2084-5189
 • Bugaj J., Szarucki M., (2016), Problemy identyfikacji cech uniwersytetu jako organizacji inteligentnej. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 148, s. 111-126, ISSN 1234-8872
 • Bugaj J., Rybkowski R., (2015), Prywatne korzyści z wyższego wykształcenia – analiza finansowa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 74, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s.687–696; ISSN 1640-6818
 • Rybkowski R., (2015), Autonomia a rozliczalność – polskie wyzwania, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 1(45), s. 133-153; ISSN 1231-0298
 • Rybkowski R., (2015), Polityka naukowa. Innowacyjność w polityce Stanów Zjednoczonych Ameryki, Horyzonty Polityki, nr 6(16), s. 64-74; ISSN 2082-5897
 • Bugaj J., Szarucki M., (2014), Identyfikacja kluczowych kompetencji w misji uczelni publicznych, [w:] Borowiecki R., Jaki A., Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 281-296; ISBN 978-83-62511-98-3
 • Szarucki M., Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 247, Kraków 2016
 • Szarucki M., Gra strategiczna jako narzędzie formułowania strategii organizacji, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” nr 265, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 193-203
 • Szarucki M., Uwarunkowania komercjalizacji wyników badań naukowych na przykładzie wybranych krajów Europy Zachodniej, w: Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, red. J. Teczke, J. Czekaj, B. Mikuła, R. Oczkowska, Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, Kraków 2011, s.237-246