3 października, 2018

O nas

Zdjęcie zespołu

(Zespół StratEd, od lewej: Radosław Rybkowski, Justyna Bugaj, Marek Szarucki)

Osiągnięcie sukcesu wymaga odpowiedniego planowania, a zarządzanie złożoną organizacją jest trudne jeżeli nie zostały wyznaczone dalekosiężne cele. Dlatego tak ważna w funkcjonowaniu każdej organizacji jest właściwie opracowana strategia. Uczelnie wyższe, nawet te z długą tradycją, nie mogą zapomnieć o antycypowaniu przyszłości aby reagować na nadchodzące zagrożenia oraz wykorzystywać pojawiające się w otoczeniu szanse. Nie mogą one jedynie poddawać się wpływowi zachodzących zmian, lecz przede wszystkim aktywnie oraz odpowiedzialnie tę przyszłość kształtować. Dlatego właśnie oferta firmy Strated zawiera usługi szkoleniowo-doradcze w  zakresie doskonalenia posiadanej oraz tworzenia nowej strategii rozwoju szkół wyższych oraz organizacji biznesowych. Jest to miejsce, w którym organizacja uzyska fachową wiedzę w zakresie strategii oraz strategicznego działania w oparciu o odpowiednio dobraną edukację.

Nasza firma powstała w odpowiedzi na rosnące potrzeby i oczekiwania władz uczelni w zakresie doskonalenia organizacyjnego instytucji szkolnictwa wyższego oraz podmiotów gospodarczych współpracujących z uczelniami.

Misją Strated jest zwiększanie potencjału organizacyjnego i wspieranie w dążeniu do doskonałości poprzez dostarczanie najlepszych strategicznych rozwiązań. Oferujemy kompleksowe usługi doradcze i eksperckie dotyczące funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego oraz biznesu. Zapewniamy najwyższą jakość naszych usług naszym Klientom w zakresie wieloaspektowego wsparcia instytucji szkolnictwa wyższego oraz działania biznesu. W innowacyjny sposób łączymy naukę z biznesem.

Nasze cele:

 • świadczenie najwyższej jakości profesjonalnych usług ekspercko-szkoleniowych nastawionych na trwałe zwiększanie wartości dla klienta
 • kreatywne rozwiązywanie starych i nowych problemów nie tylko organizacyjnych uczelni i biznesu
 • rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia badań naukowych pracowników wiedzy sektora kreatywnego oraz współpracy z biznesem
 • ukierunkowane i profesjonalne doskonalenie oraz rozwój nauczycieli akademickich, władz uczelni, pracowników biznesu, zarządu i rad zarządzających
 • łączenie doświadczenia zawodowego z praktyką prowadzenia analiz i doradztwa strategicznego
 • wspieranie na drodze rozwoju i doskonalenia organizacji publicznych i niepublicznych

W ramach doradztwa możemy dla Państwa przygotować propozycje Indywidualnych Ścieżek Rozwoju (IŚR) dla zatrudnionych nauczycieli akademickich. Możemy pomóc przy osiągnięciu celów rozwojowych i osiągnięć, takich jak uzyskanie kolejnych stopni i tytułów naukowych, aktywności liczących się na arenie krajowej i międzynarodowej. Osobną ofertę kierujemy do tych z Państwa, którzy jesteście zainteresowani ukierunkowanym i profesjonalnym rozwojem, w trzech najczęściej spotykanych obszarach aktywności:

 • dydaktycznym – przygotowanie do prowadzenia zajęć za studentami, w tym: organizacja przedmiotu, ocena efektów kształcenia, budowanie relacji ze studentami, rozwiązywanie problemów dydaktycznych, praca z grupą małą i zajęcia wykładowe, przygotowanie wystąpień dydaktycznych, itd.;
 • naukowym – przygotowanie do prowadzenia badań, metodologia wynikająca z dyscypliny naukowej, prezentacja wyników badań i wystąpienia konferencyjne, przygotowanie do publikowania za granicą, podstawy analizy danych i wykorzystania dedykowanego oprogramowania, itd.;
 • organizacyjnym – przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych w projektach, w jednostkach uczelnianych i w uczelniach.

Prowadzimy konsultacje i warsztaty w języku polskim i angielskim. Możemy zaoferować dedykowane warsztaty zamknięte, z przedstawionych obszarów. Dotychczas przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy szkolenia między innymi na następujące tematy:

 • Zasady finansowania nauki
 • Zarządzanie uczelnią
 • Restrukturyzacja uczelni
 • Akredytacje międzynarodowe i wewnętrzne systemy zarządzania jakością
 • Zmiany uczelnianych regulacji w świetle nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym
 • Jakość kształcenia i relacja mistrz-uczeń: czy można łączyć jedno z drugim?
 • Budowanie relacji mistrz – uczeń
 • Procedura nadawania stopni i tytułu naukowego oraz przygotowanie do nich
 • Ocena efektów kształcenia, realizacja procesu walidacji osiągnięć
 • Uznawalność Efektów Uczenia się w trybie pozaformalnym i nieformalnym
 • Budowa wewnętrznych systemów jakości kształcenia. Formułowanie efektów kształcenia
 • Tworzenie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia
 • Szkolenie w zakresie budowy Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz tworzenia programów studiów w oparciu o efekty kształcenia
 • Zarządzanie badaniami naukowymi. Komercjalizacja badań – od pomysłu do realizacji
 • Zarządzanie jednostką transferu technologii. Planowanie strategiczne
 • Przygotowanie autoreferatu i innych dokumentów awansowych